درس‌های موجود

طراحی به کمک رایانه

  • استاد: Abdolmajied Khoshnood

کنترل اتوماتیک

مهندسی کنترل در هوافضا به مدلسازی و کنترل سیستم های دینامیکی و هوافضایی می پردازد.
  • استاد: Abdolmajied Khoshnood