درس‌های موجود

آزمایشگاه دیناميک ماشین و ارتعاشات - گروه پنج

آزمايش 1 : سرعت بحرانی محورهای دوار............................................................................................... 1 آزمايش 2 : سيستم جرم و فنر...............................................................................................…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

آزمایشگاه دیناميک ماشین و ارتعاشات - گروه چهار

آزمايش 1 : سرعت بحرانی محورهای دوار............................................................................................... 1 آزمايش 2 : سيستم جرم و فنر...............................................................................................…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

آزمایشگاه دیناميک ماشین و ارتعاشات - گروه سه

آزمايش 1 : سرعت بحرانی محورهای دوار............................................................................................... 1 آزمايش 2 : سيستم جرم و فنر...............................................................................................…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

آزمایشگاه دیناميک ماشین و ارتعاشات - گروه دو

آزمايش 1 : سرعت بحرانی محورهای دوار............................................................................................... 1 آزمايش 2 : سيستم جرم و فنر...............................................................................................…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

آزمایشگاه دیناميک ماشین و ارتعاشات - گروه یک

آزمايش 1 : سرعت بحرانی محورهای دوار............................................................................................... 1 آزمايش 2 : سيستم جرم و فنر...............................................................................................…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

کنترل در رباتيک

پس از ارائة ايدة استفاده از ربات به عنوان مکانيزم‌هايي با زنجيرة باز سينماتيکي و داراي چند درجه آزادي در اواخر دهة پنجاه ميلادي توسط جرج دوال با همراهي جو انگل‌برگ#8230;
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

طراحی مکانيزمها و بازوان رباتيک

"سينماتيک را جدّی بگير، که بسيار مفيدتر از هندسه نتيجة زحماتت را باز پس می‌دهد. در واقع، بعد چهارمی را در فضای فکرت می‌گشايد." اين گوشه‌ای از توصيه‌های جناب چبی‌شف …
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

دیناميک ماشینها

در مقايسه با استاتيک, ديناميک دانشي جديد است که طليعة آن را مي توان هم‌زمان با ارائة آثار گاليله (1642- 1564) در نظر گرفت. او دستاوردهای ارزش‌مندي از سقوط آزاد اجسام, حرکت…
 • استاد: Seyed Aliakbar Moosavian

محاسبات عددی (دکتر نجفی)

درس محاسبات عددی به مطالعه مجموعه ای از روش ها و الگوریتم های عددی می پردازد که با بکارگیری آنها می‌توان مسائلی از ریاضی را حل کرد که به روش های کلاسیک تحلیلی قابل حل…
 • استاد: Esmaeil Najafi

استاتیک و مقاومت ارشد مکاترونیک (دکتر نجفی)

استاتیک شاخه ای از مهندسی مکانیک است که به مطالعه  سیستم ها در حالت تعادل می‌پردازد. همچنین مقاومت مصالح شاخه ای از مهندسی مکانیک و علم مواد است که به مطالعه اس#8230;
 • استاد: Esmaeil Najafi

استاتیک (دکتر نجفی)

استاتیک شاخه ای از مهندسی مکانیک است که به مطالعه سیستم ها در حالت تعادل می‌پردازد. در این درس دانشجویان با بررسی مثال های متنوع و نیز انجام پروژه ای عملی، قادر به تح…
 • استاد: Esmaeil Najafi