درس‌های موجود

برنامه‎ریزی منابع بنگاه

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود 1-      یک فرآیند را مدل کنند. 2-      اشیای مهم در فرآیند را شناسایی کنند. 3- …
  • استاد: Mehrdad Kazerooni