بهربرداری پیشرفته از سیستم های قدرت بزرگ و بهم پیوسته یکی از دروس مهم و کاربردی در دوره تحصیلات تکمیلی است. هدف از این درس آشنایی با مباني كنترل توليد در سيستم هاي قدرت، مدلسازي پخش بار اقتصادي و برنامه راه اندازي واحدها، كنترل خودكار توليد جهت كنترل بار فركانس، پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت، ارزيابي امنيت سيستم هاي قدرت و تخمین حالت است. در پایان این درس دانشجویان مهارت کافی برای انجام انواع مطالعات حالت ماندگار سیستم قدرت بدست خواهند اورد.