فرماندهی سیستم قدرت شامل آشکارسازی و برطرف نمودن انواع خطاهای الکتریکی وظیفه سیستم حفاظت الکتریکی است. هدف از درس حفاظت سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی آشنایی با مبانی حفاظت الکتریکی، اصول آشکارسازی خطا در سیستم های قدرت و طراحی انواع سیستم های حفاظت الکتریکی برای تجهیزات سیستم قدرت است. حفاظت اضافه جریان، حفاظت دیستانس ، حفاظت ترانسفورماتور و ژنراتور های سنکرون از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در این درس است.