در ادامه بینایی ماشین، مدل سازی سه بعدی از تصاویر از دروس پیشرفته کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری است که به تکنیک ها و الگوریتم های بینایی ماشین که با استفاده از آنها می توان به صورت اتوماتیک مختصات سه بعدی نقاط را استخراج، به همدیگر رجیستر ، مدل سازی و نمایش داد می پردازد