در این درس محیط زیست و آلاینده های آن با تاکید بر آلودگی هوا بررسی شده و روشهای کنترل و کاهش این آلودگی مورد بحث قرار می گیرد.