"طراحی مدارهای مجتمع خطی CMOS" یک درس تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق-الکترونیک است.