کتابهای مرجع:

E R. C. Dorf, "Modern Control Systems", Prentice Hall، 9th edition، 2001.

E B. C. Kuo, "Automatic Control Systems", Prentice-Hall, 1980.

E J. J. D'Azzo and C. H. Houpis, "Linear Control Analysis and Design", McGraw-Hill, 1988.

E K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice-Hall, 1970.


سرفصلهاي درس:

 

v      سيستمهاي كنترل: انواع سيستمها، سيستم حلقه باز و بسته، فيدبك و اثرات آن، اجزاي سيستمهاي كنترل فيدبك.

v      مدلهاي رياضي سيستمهاي خطي: نمايش سيستمهاي خطي در حوزه زمان و حوزه فركانس، دياگرام بلوكي، مدلسازي، مدلسازي بر مبناي قوانين فيزيكي، آنالوژي جريان-نيرو، سيستمهاي مكانيكي و الكتريكي (آموزش برنامه نویسی یوسیله نرم افزار Matlab).

v      تحليل زماني سيستمهاي كنترل: پاسخ زماني سيستمهاي درجه اول و دوم، مشخصات عملكرد پاسخ سيستم درجه دوم، معادله مشخصه، قطبهاي غالب، خطاهاي ماندگار و ضرايب آنها، كنترل كننده هاي PID و أثار أن بر پاسخ زماني سيستمها. (شبیه سازی و برنامه نویسی کلیه مطالب فوق یوسیله نرم افزار Matlab).

v      پايداري سيستمهاي كنترل خطي: پايداري از ديدگاه ورودي- خروجي، شرايط اوليه و پاسخ ضربه، معيار  Routh Hurwitz اصل آرگومان، معيار نايكوئست، روش مكان هندسي ريشه ها و پايداري در صفحهS  ، پايداري نسبي، حد بهره و حد فاز. (شبیه سازی و برنامه نویسی رسم مکان هندسی ریشه ها، دیاگرام نایکوئست، بدست آوردن حد بهره و فاز یوسیله نرم افزار Matlab).

v      روشهاي پاسخ فركانسي: دياگرام Bode، مشخصات عملكرد پاسخ در حوزه فركانس، دياگرام نيكولز، پاسخ فركانسي سيستم حلقه بسته. (شبیه سازی و برنامه نویسی رسم دياگرام Bode، مشخصات عملكرد پاسخ در حوزه فركانس، دياگرام نيكولز، پهنای باند سيستم حلقه باز و  بسته یوسیله نرم افزار Matlab).

v      طراحي جبران كننده سيستمهاي كنترلي با فيدبك: طراحی كنترل كننده هاي PID، طراحي جبران كننده Lead  و Lag با استفاده از دياگرام Bode، طراحي جبران كننده Lead و Lag با استفاده از مكان هندسي ريشه ها، برنامه نويسي و طراحي جبران كننده هاي فوق با استفاده از نرم افزار Matlab.

 

 

·      آشنايی با نرم افزار  Matlab- Simulink در  تحليل و طراحي  سيستمهاي كنترل خطي.