فهرست مراجع:

·     T. Soderstrom, P. Stoica, System Identification, Prentice Hall, 1989.

·     J. P. Norton, An Introduction to Identification, Academic Press, New York, 1986.

·     L. Ljung, System Identification, Prentice Hall, 1987.

·     G. E. Box, G. M. Jenkins, Time Series Analysis Forecasting and Control, Holden-Day, 1976.

 

سرفصلهای درس:

·         مقدمه: تعريف شناسايی سيستم ها، لزوم مدلسازی و شناسايی، انواع مدلها، فرآيند شناسايی

·         روشهای شناسايی غيرپارامتری (Nonparametric Methods): شناسايی بر اساس توصيف حوزه زمانی پاسخ سيستمها (روشهای پاسخ ضربه، پاسخ به شرايط اوليه و پاسخ پله)، شناسايی بر اساس توصيف تابع تبديل سيستمها (شناسايي تابع تبديل لاپلاس سيستمهای پيوسته و گسسته)، شناسايی بر اساس توابع Correlation و Power Spectral Density

·         برازش مدل بر اساس حداقل مربعات خطا: تخمين حداقل مربعات و تحليل خواص آن، حداقل مربعات وزن يافته، بهترين تخمين خطی بدون باياس (BLUE)، تعيين بعد مدل، خواص آماری تخمينگرها، باياس و کواريانس تخمينگرها

·         سيگنالهای ورودی: سيگنالهای ورودی رايج و خواص آنها، مشخصه های طيفی، تحريک پايا (Persistent Excitation)

·         پارامتری کردن مدلها (Model Parameterization): طبقه بندی مدلها، ساختار کلی سيسنمهای خطي، بررسی قابليت شناسايی

·         روشهای بر اساس خطای پيش بينی (Prediction Error Methods): روش حداقل مربعات تعميم يافته، توصيف روشهای خطای پيش بينی، تخمين بهينه

·         روشهای IV (Instrumental Variable Methods): توصيف روشهای IV، تحليل تئوری و محاسباتی اين روشها، ماتريس کواريانس تخمين روشهای IV، مقايسه تخمين بهينه IV و تخمينهای روش خطای پيش بينی

·         روشهای شناسايی برگشتی (Recursive Identification Methods): روش حداقل مربعات برگشتی، شناسايی زمان واقعی، روش IV برگشتی، روش خطای پيش بينی برگشت، تحليل تئوری و عملی اين روشها

·         شناسايی سيستمها در کنترل حلقه بسته: ملاحظات شناسايی پذيری، شناسايی مستقيم، شناسايی غير مستقيم

·         برآورد مدل (Model Validation) و تعيين ساختار مدل: آزمونهای برآورد مدل، بررسيهای لازم قبل و حين فرآيند تخمين، بررسيهای لازم بعد از فرآيند تخمين (بررسی بر روی داده های ثبت شده)، پارامترهای تخمينی، مانده ها


·         آشنايی با نرم افزار Matlab- Simulink و Identification Toolbox