این درس روش ها، و تجربه های طراحی را به دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش می دهد.

در این درس تجربه استفاده از نرم افزارهای CAD/CAM برای طراحی و ساخت آموزش داده می شود. 

در این درس دانشجویان آموزش می بینند که چگونه به صورا گروهی بتوانند سه پروژه طراحی ساده، متوسط و پیشرفته را انجام دهند. 

دانشجویان با روش های مستند سازی و مدیریت پروزه طراحی نیز آشنا می شوند.