دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

1-      نیاز مشتری در مورد یک محصول را شناسایی کنند

2-      روش تحلیل نیاز مشتری را انجام دهند.

3-      مسئله مورد نیاز مشتری را تعریف کنند.

4-      در صورت نیاز، یک پروژه برای انچام فرآیند طراحی مهندسی تعریف کنند.

5-      به صورت تیمی و در یک فرآیند کار گروهی با هم تعامل داشته باشند.

6-      بصورت سیستماتیک در مورد یک مسئله مهندسی فکر کرده و راه‌حل توسعه دهند.

7-      ساختار محصول را بصورت منعطف طراحی کنند.

1-      قابلیتهای اصلی یک مهندس

2-      فرآیند طراحی مهندسی

3-      ارزیابی نیاز

4-     شناسایی انواع مسایل

5-     روش تعریف مسئله

6-     روش گزارش نویسی فنی

7-     روش جستجو برای راه‌حل مسئله

8-    خلاصه سازی و ترکیب بندی مسئله مهندسی

9-     تعریف ساختار محصول

10-    طراحی ماژولار

11-    طراحی برای X

12-   روشهای بهینه سازی ابتکاری

13-  تحلیل ریسک، و ناکارآمدی

14-  QFD

15-  طراحی بدیهیات

16-   FMEA

17-  مدیریت تغییرات مهندسی

18-  مدیریت مستندات مهندسی

19-   مدیریت پیکربندی محصول

20-   انجام پروژه‏های کلاسی