دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

1-      در این درس دانشجویان با موارد مطرح در حوزه تولید در دنیای امروز آشنا می‌شوند.

2-      اجزای اصلی یک سیستم تولید را شناسایی می‌کنند.

3-      با مفاهیم تولید، مهندسی، تدارکات، لجستیک، فروش و تعامل اینها با هم آشنا می‌شوند.

4-      سیستم‎های تولید را می‌توانند با هم مقایسه و نیاز صنعت به سیستم مورد نیاز را شناسایی کنند.

5-      تحلیل یک سیستم تولید را انجام دهند.

6-      اجزای یک سیستم تولید برای نیاز یک صنعت را (به صورت کلی) طراحی کنند.

1-      تولید چیست

2-      سیستم چیست

3-      مدلسازی سیستمی

4-      انواع تولید

5-      انواع محصولات از نظر نیاز سیستمی

6-      سیستم تولید فشاری

7-      سیستم تولید کششی

8-      سیستم تولید هیبریدی

9-      سیستم تولید به موقع

10-  بالانس خطوط تولید

11-  زمان‎بندی در تولید

12-  تولید پروژهای

13-  مدیریت پروژه در تولید

14-  ردیابی در تولید

15-  استفاده از فناوری RFID

16-  تولید یکپارچه

17-  کنترل در سیستم تولید

18-  بهینه‎سازی در مسائل تولید

19-   انجام پروژه و تحقیق