برنامه‌ریزی و کنترل یکی از مهمترین وظایف یک مدیر در سازمان‎های تولیدی است. در این درس دانشجویان با مفاهیم انواع برنامه‌ریزیها مانند برنامه‌ریزی مواد، برنامه‌ریزی کلان تولید، برنامه‌ریزی سرانگشتی تولید، برنامه‌ریزی ظرفیت‎ها، برنامه‌ریزی تولید، برنامه‌ریزی تدارکات، برنامه‌ریزی فروش، کنترل تولید و مصرف، کنترل کیفیت اقلام و محصولات و یکپارچگی همه این برنامه‌ریزیها با هم آشنا و تکنیکهای مربوطه را تمرین می‌کنند. همچنین دانشجویان آموزش می‌بینند که چگونه مباحث جدید در این حوزه را استخراج و برای نیاز خود از آنها استفاده کنند.