این درس که یکی از درس های مهم در مقطع دکتری است به منظور آمادگی دانشجویان برای شروع کارهای پژوهشی در نظر گرفته شده است و قرار است به چند موضوع مهم بپردازد:

1- دینامیک مولکولی

2-مونت کارلو

3- معادلات مشتق جزئی

4- روش اجزای محدود

درس فیزیک محاسباتی ارشد