مهندسی کنترل در هوافضا به مدلسازی و کنترل سیستم های دینامیکی و هوافضایی می پردازد.