دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

1-      یک فرآیند را مدل کنند.

2-      اشیای مهم در فرآیند را شناسایی کنند.

3-      اجزای اطلاعاتی اشیای نقش ایفا کننده در فرآیندها را شناسسایی و مدل‎سازی کنند.

4-      فرآیندهای تولید، مهندسی، تدارکات، لجستیک، فروش و تعامل اینها را شناسایی و مدل کنند.

5-      نیازهای فرآیندی و اطلاعاتی یک سازمان را تدوین کنند.

6-      مفاهیم برنامه‌ریزی در حوزه تولید، تدارکات، مواد، و فروش را مدل کنند.

7-      برای استقرار یک پروژه ERP برنامه‌ریزی کنند.

1-      سازمان چیست.

2-      فرآیند چیست

3-      منابع چه هستند

4-      دو بخش اصلی هر سازمان

5-      یکپارچگی در سازمان

6-      معماری سازمانی

7-      یکپارچگی در معماری

8-      سیستمهای برنامه‌ریزی کننده سازمانی

9-      MRP  و MRPII

10-  انواع سیستمهای اطلاعاتی

11-  ERP چیست

12-  تفاوت ERP با MIS

13-  جنبه‎های مهم ERP

14-  انواع مدل‎های ERP برای انواع سازمان‏ها

15-  ماژولهای یک ERP

16-  مدیریت پروژه استقرار ERP

17-  مدل ERPII